AKTUALNOŚCI

Zbiór najnowszych informacji o budowie odcinka

 • od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego W gru...

 • 29.11.2021r. została oddana do użytkowania trasa zasadnicza S17 na przejściowej organizacji ruchu; W  listopadzie Wykonawca osiągnął KM 6 polegający n...

 • Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na dobudowę II jezdni S17 i przystąpił do realizacji robót w km 2+425 – 7+825...

 • Trwają przeglądy techniczne wykonanych robót dla zadania podstawowego...

 • Roboty dla zadania podstawowego zostały zakończone; Trwają roboty przygotowawcze i zabezpieczające związane z dobudową II jezdni; Wykonawca jest w tra...

 • W lipcu realizowano roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj; oznakowania pionowe, poziome oraz bariery energochłonne; Tr...

 • 30.06. PSP (Państwowa Straż Pożarna) przeprowadziła ćwiczenia ratownicze; Trwają odbiory przez Nadzór Budowlany poszczególnych odc. TZ wraz z obiektam...

 • Odbywają się odbiory obiektów inżynierskich w celu oddania ich do użytkowania; Trwają roboty wykończeniowe na obiekcie WD-9...

 • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11 na obiekcie ED-3 Trwają prace na obiekcie WD-9...

 • 15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe...

 • Trwa okres zimowy na budowie. Wykonawca w lutym nie wykonywał żadnych robót stałych w branży drogowej. Jedynie porządkował plac budowy we własnym zakr...

 • Okres zimowy na budowie od 15.12.2020 do 15.03.2021....

 • Wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na DK 17 od str. Zamościa; Ułożenie warstw bitumicznych na ED-3, w tym warstwa ściera...

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni DK17 od strony Bełżca; Podbudowa AC22P – km 0+000 do 0+200; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczn...

 • W dniu 29.10.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0016/20-00 dla projektu pn. „Budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelsk...

 • w dniu 23.09.2020 został zawarty Aneks nr 3 do Zamówienia podstawowego polegający na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskaniu wszelk...

 • Osiągnięcie 3 Kamienia Milowego dot. oddania do użytkowania obiektów WD-2 oraz WD-5 wraz z dojazdami Wprowadzenie TOR na DD 22 w celu wykonania połącz...

 • Zostały wykonane odcinki próbne SMA 8/11 gr. 3/4 cm dla ruchu KR5 na trasie zasadniczej w km 0+480-1+500 oraz odcinek próbny AC 11S gr. 4 cm dla ruchu...

 • Odnoście ciekawostek w czerwcu został wprowadzony kolejny etap TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu) na DW 850. Rada Budowy odbyła się 18.06.2020 r w bi...

 • Dnia 06.05.2020 r odbyła się Rada Budowy nr 28....

 • W miesiącu kwietniu ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną nie odbyła się Rada Budowy. Wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruch...

 • Zostały wprowadzone kolejne Tymczasowe Organizacje Ruchu na DP3542L. Wykonawca przystąpił do rozbiórki nasypów przeciążeniowych. Rada Budowy odbyła si...

 • Wykonawca mimo okresu zimowego prowadził roboty na budowie. Rada Budowy odbyła się 12.02.2020 r. w biurze Inżyniera Kontraktu. W spotkaniu uczestniczy...

 • W styczniu Rada Budowy odbyła się 15.01.2020 r w Biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy....

 • W grudniu Rada Budowy odbyła się 11.12.2019 w Biurze Inżyniera Kontraktu, omówiono bieżące sprawy. Pod koniec listopada został osiągnięty II Kamień Mi...

 • W miesiącu sprawozdawczym Rada Budowy odbyła się 13.11.2019 r w Biurze Inżyniera Kontraktu z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, omówione zostały bież...

 • „ Rada Budowy odbyła się 16.10.2019 r w biurze Inżyniera zostały omówione bieżące sprawy Kontraktu. W październiku rozpoczęto prace związane z układan...

 • Rada Budowy odbyła się 18.09.2019 r w biurze Inżyniera Kontraktu – omówienie bieżących spraw. We wrześniu zakończyło się wbijanie pali prefabrykowanyc...

 • Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwa...

 • Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych ( ławy fundamentowe). Podczas nadzoru archeologicznego na odcinku 8+500 -8+700 zarejestrowano...