Opis kontraktu

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie jednojezdniowej drogi ekspresowej S17 długości 9km 579,5m na odcinku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z węzłami: Tomaszów Lub. Północ i Tomaszów Lub. Południe (w rozwiązaniu docelowym dla dwóch jezdni) oraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z aktualnymi przepisami technicznymi oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych i zezwoleń oraz zmian decyzji pozwolenia na budowę nr 263/10 z dnia 23.12.2010 r., wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej jw. oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S17 na odcinku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S17 relacji Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372, która ma za zadanie połączyć aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzić ruch dalej, w kierunku Lwowa.

Droga ekspresowa S17 o przebiegu: S8 (Warszawa) – Zakręt – Kurów – Lublin – Piaski – Zamość – Hrebenne – granica państwa (Lwów) jest ujęta w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446). Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020, została ujęta w Uchwale Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)” – załącznik nr 1. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S17, stanowiący obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego, zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie tomaszowskim, na terenach gminy Tomaszów Lubelski i miasta Tomaszów Lubelski.

Miasto Tomaszów Lubelski położone jest na przebiegu DK nr 17 na odcinku Lublin – Zamość – Hrebenne, zaliczonej do sieci dróg międzynarodowych E372. Droga ta stanowi na terenie województwa lubelskiego główny dojazd do Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem. Ze względu na taki przebieg drogi, przez centrum miasta przenoszony jest ruch drogowy, w znacznej mierze tranzytowy, o dużym natężeniu, który niesie ze sobą wiele uciążliwości i niekorzystnie wpływa na życie mieszkańców miasta. Projektowana obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (o długości około 10 km), zlokalizowana zostanie po północno-wschodniej i wschodniej stronie miasta. Zastąpi istniejący odcinek DK Nr 17 przebiegający przez miasto.

Planowany projekt wpisuje się w założenia dokumentów strategicznych państwa (Polityka Transportowa Państwa 2006-2025, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju Transportu 2007-2015), które zakładają wspieranie działań zmierzających do poprawy infrastruktury transportowej państwa, zwłaszcza międzynarodowych korytarzy transportowych: drogi S17 (oraz S12 i S19).

Należy jednocześnie podkreślić, że DK Nr 17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (odcinkowo droga ekspresowa S17), jest głównym i ważnym ciągiem komunikacyjnym na terenie województwa lubelskiego, o znaczeniu ponadregionalnym. Realizacja drogi ekspresowej S17 na odcinku Lublin – Hrebenne, w tym również budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Przebieg drogi ekspresowej S17 na odcinku Lublin – Hrebenne został ujęty w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) opracowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w październiku 2014 r., gdzie w załączniku nr 7.3.2. „Lista projektów drogowych” przedmiotowy odcinek drogi znajduje się pod poz. 39 i jest oznaczony jako sieć kompleksowa TEN-T.

Realizacja obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego jako odcinka drogi ekspresowej, będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu regionu Lubelszczyzny ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

 

W dniu 23.09.2020r. został zawarty Aneks nr 3  na podstawie art. 19 ust 3 pkt 2 lit. b Ustawy zmieniającej, w którym Zamawiający zlecił, a Wykonawca przyjął do wykonania Zamówienie uzupełniające do Zamówienia podstawowego p.n.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, długości ok. 10 km”. Zamówienie uzupełniające obejmuje zaprojektowanie dla realizowanej obecnie drogi ekspresowej S17  długości ok. 10 km na odcinku obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z węzłami : “Tomaszów Lub. Północ” i “Tomaszów Lub. Południe” drugiej jezdni (prawej) na odcinku od km ok. 2+425 do km ok. 7+825 wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych i zezwoleń.

 

W dniu 29.10.2020r. dla projektu pn. “Budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17” została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0016/20-00.