Roboty drogowe: wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, przełożenie desek barier drogowych, układanie warstwy ścieralnej SMA, wykonanie programu naprawczego w km 7+500, montaż oznakowania pionowego, wykonanie poboczy przy drogach dojazdowych Na obiekcie ED-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, drenu...

Roboty drogowe: Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, profilowanie terenów płaskich, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR, wykonanie ścieków muldowych, wykonanie warstwy odsączającej na pasach technologicznych, wykonanie ogrodzeń, wykonanie nasadzeń, odtworzenie chodnika pod ED3, demontaż mixera Na obiekcie ED-3a: wykonywano nawierzchnię...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR Humusowanie terenów płaskich i skarp Wykop rowów Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano demontaż deskowania kap, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami...

Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Wykonywanie fundamentów pod znaki VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) -  zakres robót obejmuje całość zadania; Zakończono demontaż podparcia ED-3A - Etap II; Rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego; Zgodnie z warunkami Kontraktu 15.12.2022r. rozpoczął się okres zimowy na budowie ...

Kontynuacja robót na obiekcie ED-3A; Wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowanie SK-6 i SK-7; Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego na TZ S17; ...

Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11; Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I ...