W miesiącu kwietniu ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną nie odbyła się Rada Budowy. Wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na DP3521L oraz DP3541L. W kwietniu Wykonawca rozpoczął wykonywanie warstw konstrukcji nawierzchni S17 na całym odcinku budowanej drogi ekspresowej....

Zostały wprowadzone kolejne Tymczasowe Organizacje Ruchu na DP3542L. Wykonawca przystąpił do rozbiórki nasypów przeciążeniowych. Rada Budowy odbyła się 11.03.2020 r w biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy, w spotkaniu uczestniczył Zamawiający, Wykonawca i Konsultant....

Wykonawca mimo okresu zimowego prowadził roboty na budowie. Rada Budowy odbyła się 12.02.2020 r. w biurze Inżyniera Kontraktu. W spotkaniu uczestniczył Wykonawca, Zamawiający i Konsultant....

W styczniu Rada Budowy odbyła się 15.01.2020 r w Biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy....

W grudniu Rada Budowy odbyła się 11.12.2019 w Biurze Inżyniera Kontraktu, omówiono bieżące sprawy. Pod koniec listopada został osiągnięty II Kamień Milowy przewidziany w Kontrakcie na 15.04.2020 r., świadczy to o 30% zaawansowaniu Robót na budowie. Rozpoczęto realizację ustrojów nośnych na obiektach WD2, WD7 i WD8. Na...

W miesiącu sprawozdawczym Rada Budowy odbyła się 13.11.2019 r w Biurze Inżyniera Kontraktu z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, omówione zostały bieżące sprawy Kontraktu....

„ Rada Budowy odbyła się 16.10.2019 r w biurze Inżyniera zostały omówione bieżące sprawy Kontraktu. W październiku rozpoczęto prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz układanie warstwy wiążącej AC16W. Wykonane zostały nasypy przeciążeniowe na trasie zasadniczej.”...

Rada Budowy odbyła się 18.09.2019 r w biurze Inżyniera Kontraktu – omówienie bieżących spraw. We wrześniu zakończyło się wbijanie pali prefabrykowanych na obiektach WD-2 i ED-3. Badania archeologiczne zostały ukończone w terminie. Wcześniej zamknięty odcinek pod badania został ponownie przekazany Wykonawcy. Postęp robót drogowych był zadowalający. Zakończone zostały wszystkie...

Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwają prace archeologiczne, odkryto kilkadziesiąt obiektów osadowych na dwóch (z pięciu) arowych pasach wykopu. Zdecydowaną większość materiałów datowano na okres wczesnośredniowieczny (VIII-XIII w.). Zapewne też z tego okresu pochodzi większość...