15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe ...

Trwa okres zimowy na budowie. Wykonawca w lutym nie wykonywał żadnych robót stałych w branży drogowej. Jedynie porządkował plac budowy we własnym zakresie. ...

Wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na DK 17 od str. Zamościa; Ułożenie warstw bitumicznych na ED-3, w tym warstwa ścieralna ...

Rozbiórka istniejącej nawierzchni DK17 od strony Bełżca; Podbudowa AC22P – km 0+000 do 0+200; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie od Strony Zamościa; Obiekt WD-9 szalunek i zbrojenie ramy segment "A"; ...

W dniu 29.10.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0016/20-00 dla projektu pn. "Budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17" Układanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej SMA gr. 4 cm na trasie zasadniczej S17. Zmiana tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na DW 850...

w dniu 23.09.2020 został zawarty Aneks nr 3 do Zamówienia podstawowego polegający na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie prac budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych związanych z dobudową drugiej jezdni (prawej) od km ok. 2+425 do km ok....

Osiągnięcie 3 Kamienia Milowego dot. oddania do użytkowania obiektów WD-2 oraz WD-5 wraz z dojazdami Wprowadzenie TOR na DD 22 w celu wykonania połączenia istniejącej nawierzchni DK 17 z budowaną S17 ...

Zostały wykonane odcinki próbne SMA 8/11 gr. 3/4 cm dla ruchu KR5 na trasie zasadniczej w km 0+480-1+500 oraz odcinek próbny AC 11S gr. 4 cm dla ruchu KR4 łącznica Ł1 węzła W1 Zgłoszono do oddania na użytkowanie obiekty WD 2 oraz WD 5 ...

Odnoście ciekawostek w czerwcu został wprowadzony kolejny etap TOR (Tymczasowej Organizacji Ruchu) na DW 850. Rada Budowy odbyła się 18.06.2020 r w biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy. ...