ZAKRES ROBÓT

W ramach robót objętych Kontraktem należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

 • odcinek drogi ekspresowej S17 o długości około 10 km,
 • przepusty drogowe,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • przełożenie lub przebudowę koryt rzek i cieków w zakresie uzgodnionym z ich administratorami / zarządcami,
 • drogi dojazdowe (obsługujące tereny przyległe do drogi ekspresowej),
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, w tym wynikające z decyzji środowiskowych uwarunkowania DUŚ,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową,
 •  urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne lub sztuczne zbiorniki wodne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i inne,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym:
  • sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe,
  • sieci wodociągowe,
  • sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe,
  • sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne,
  • kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
  • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych,
 • oświetlenie drogowe,
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne i ogrodzenie drogi ekspresowej,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie umożliwiającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
 • po zakończeniu budowy: wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę,
 • dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 • przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż miesiąc po uzyskaniu decyzji PNB/ZRID, wykonanie inwentaryzacji stanu zerowego istniejących budynków i dróg, które będą narażone na oddziaływanie robót budowlanych,
 • wykonanie wznowienia/ustalenia granic projektowanego pasa drogowego i opracowanie szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego,
 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.