od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego W grudniu Wykonawca osiągnął Kamień Milowy nr 5 zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 ...

29.11.2021r. została oddana do użytkowania trasa zasadnicza S17 na przejściowej organizacji ruchu; W  listopadzie Wykonawca osiągnął KM 6 polegający na uzyskaniu przejezdności na ciągu głównym tarasy zasadniczej S17 dla zadania podstawowego; ...

Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na dobudowę II jezdni S17 i przystąpił do realizacji robót w km 2+425 - 7+825 ...

Roboty dla zadania podstawowego zostały zakończone; Trwają roboty przygotowawcze i zabezpieczające związane z dobudową II jezdni; Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania zamiennego pozwolenia na budowę dla zadania uzupełniającego; ...

W lipcu realizowano roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj; oznakowania pionowe, poziome oraz bariery energochłonne; Trwają procedury odbiorowe dróg oraz oznakowania w oparciu o projekt przejściowej organizacji ruchu – PPOR; ...

30.06. PSP (Państwowa Straż Pożarna) przeprowadziła ćwiczenia ratownicze; Trwają odbiory przez Nadzór Budowlany poszczególnych odc. TZ wraz z obiektami inżynierskimi; ...

Odbywają się odbiory obiektów inżynierskich w celu oddania ich do użytkowania; Trwają roboty wykończeniowe na obiekcie WD-9 ...

15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe ...