Wykonawca dnia 24.07.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.14.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie jezdni lewej na odcinku od km 5+925 do km 6+145 (tzw. „wyjazd z budowy”). Wykonawca dnia 04.08.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.15.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie...

Roboty drogowe: Rozbiórka przejazdów  awaryjnych w km 2+400 i 7+800; Wykonanie drenażu drogowego, ścieku trójkątnego i barier drogowych; Wykonanie oznakowania poziomego i wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu; koszenie traw na zakresie podstawowym i dobudowie II jezdni Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe System Zarządzania Ruchem: prace...

Roboty drogowe: prace wykończeniowe i porządkowe, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie poboczy, prace wykończeniowe przy ogrodzeniu drogowym, prace porządkowe i utrzymaniowe przy nasadzeniach,  wdrażanie TOR przy SZR Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe, wykonanie uszczelnienia dylatacji dla kap chodnikowych System Zarządzania Ruchem: prace wykończeniowe,...

Roboty drogowe: ułożenie warstwy ścieralnej SMA, wiążącej AC16W, podbudowy AC22P, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, montaż barier drogowych, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, rozłożenie karpin, prace wykończeniowe i porządkowe Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe System Zarządzania Ruchem: prace konfiguracyjne -uruchomienie...

Roboty drogowe: wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, przełożenie desek barier drogowych, układanie warstwy ścieralnej SMA, wykonanie programu naprawczego w km 7+500, montaż oznakowania pionowego, wykonanie poboczy przy drogach dojazdowych Na obiekcie ED-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, drenu...

Roboty drogowe: Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, profilowanie terenów płaskich, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR, wykonanie ścieków muldowych, wykonanie warstwy odsączającej na pasach technologicznych, wykonanie ogrodzeń, wykonanie nasadzeń, odtworzenie chodnika pod ED3, demontaż mixera Na obiekcie ED-3a: wykonywano nawierzchnię...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR Humusowanie terenów płaskich i skarp Wykop rowów Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano demontaż deskowania kap, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami...

Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Wykonywanie fundamentów pod znaki VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) -  zakres robót obejmuje całość zadania; Zakończono demontaż podparcia ED-3A - Etap II; Rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego; Zgodnie z warunkami Kontraktu 15.12.2022r. rozpoczął się okres zimowy na budowie ...