Roboty drogowe: wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, przełożenie desek barier drogowych, układanie warstwy ścieralnej SMA, wykonanie programu naprawczego w km 7+500, montaż oznakowania pionowego, wykonanie poboczy przy drogach dojazdowych Na obiekcie ED-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, drenu...

Roboty drogowe: Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, profilowanie terenów płaskich, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR, wykonanie ścieków muldowych, wykonanie warstwy odsączającej na pasach technologicznych, wykonanie ogrodzeń, wykonanie nasadzeń, odtworzenie chodnika pod ED3, demontaż mixera Na obiekcie ED-3a: wykonywano nawierzchnię...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR Humusowanie terenów płaskich i skarp Wykop rowów Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano demontaż deskowania kap, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie...

Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) -  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Profilowanie terenów płaskich Na obiekcie ED3a trwał montaż deski gzymsowej oraz wykonywano betonowanie kap chodnikowych Zgodnie z...

Wykonywano humusowanie i profilowanie terenów płaskich Wykonywano bariery drogowe Na obiekcie ED3a trwał montaż krawężników i deski gzymsowej oraz wykonano betonowanie kap chodnikowych Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami...

Wykonanie fundamentu pod znak VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) Humusowanie i profilowanie terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie ED-3a Montaż krawężników kamiennych na obiekcie ED-3a Montaż deski gzymsowej wraz ze zbrojeniem kap chodnikowych na obiekcie ED-3a Wykonywanie prac porządkowych pod...

Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej oraz betonowano kapy chodnikowe Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...