Roboty drogowe: Rozbiórka przejazdów  awaryjnych w km 2+400 i 7+800; Wykonanie drenażu drogowego, ścieku trójkątnego i barier drogowych; Wykonanie oznakowania poziomego i wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu; koszenie traw na zakresie podstawowym i dobudowie II jezdni Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe System Zarządzania Ruchem: prace...

Roboty drogowe: prace wykończeniowe i porządkowe, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie poboczy, prace wykończeniowe przy ogrodzeniu drogowym, prace porządkowe i utrzymaniowe przy nasadzeniach,  wdrażanie TOR przy SZR Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe, wykonanie uszczelnienia dylatacji dla kap chodnikowych System Zarządzania Ruchem: prace wykończeniowe,...

Roboty drogowe: ułożenie warstwy ścieralnej SMA, wiążącej AC16W, podbudowy AC22P, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, montaż barier drogowych, wykonanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego, rozłożenie karpin, prace wykończeniowe i porządkowe Na obiekcie ED-3a: prace porządkowe System Zarządzania Ruchem: prace konfiguracyjne -uruchomienie...

Roboty drogowe: wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, przełożenie desek barier drogowych, układanie warstwy ścieralnej SMA, wykonanie programu naprawczego w km 7+500, montaż oznakowania pionowego, wykonanie poboczy przy drogach dojazdowych Na obiekcie ED-3a: wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, drenu...

Roboty drogowe: Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, profilowanie terenów płaskich, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie utwardzonych dojść do elementów SZR, wykonanie ścieków muldowych, wykonanie warstwy odsączającej na pasach technologicznych, wykonanie ogrodzeń, wykonanie nasadzeń, odtworzenie chodnika pod ED3, demontaż mixera Na obiekcie ED-3a: wykonywano nawierzchnię...

Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR Humusowanie terenów płaskich i skarp Wykop rowów Wykonywanie utwardzonych dojść do Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Na obiekcie ED3a wykonywano demontaż deskowania kap, przygotowanie powierzchni pod izolację z papy termozgrzewalnej, wykonanie...

Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) -  zakres robót obejmuje całość zadania; Wykonywanie utwardzonych dojść do elementów Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) Wykonywanie schodów skarpowych Profilowanie terenów płaskich Na obiekcie ED3a trwał montaż deski gzymsowej oraz wykonywano betonowanie kap chodnikowych Zgodnie z...

Wykonywano humusowanie i profilowanie terenów płaskich Wykonywano bariery drogowe Na obiekcie ED3a trwał montaż krawężników i deski gzymsowej oraz wykonano betonowanie kap chodnikowych Zgodnie z warunkami Kontraktu od 15.12.2022r. do 15.03.2023r. trwa okres zimowy na budowie ...