AKTUALNOŚCI

Zbiór najnowszych informacji o budowie odcinka

 • Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadan...

 • Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej ...

 • Wykonywanie fundamentów pod znaki VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania; Zakończono demontaż podparcia ED...

 • Kontynuacja robót na obiekcie ED-3A; Wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowanie SK-6 i SK-7; Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego na...

 • Sprężenie obiektu ED-3A – Etap II...

 • Betonowanie ustroju nośnego – Etap II obiektu ED-3A...

 • Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11; Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I...

 • Zabetonowanie płyty ustroju nośnego dla Estakady ED-3A W branży drogowej realizowano warstwy konstrukcyjne na TZ S17 tj. układanie warstwy podbudowy z...

 • Zakończenie szalowania i zbrojenia ustroju nośnego estakady ED-3A...

 • Realizacja obiektu ED-3A; Na trasie głównej wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm...

 • Nastąpiła zmiana Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DP3521L ( pod obiektem ED-3A) Trwa kontynuacja robót zbrojarsko, ciesielskie na obiekcie ED-3A...

 • 15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe...

 • Trwa okres zimowy na budowie....

 • Okres zimowy na budowie od 15.12.2021 do 15.03.2022...

 • od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego W gru...

 • 29.11.2021r. została oddana do użytkowania trasa zasadnicza S17 na przejściowej organizacji ruchu; W  listopadzie Wykonawca osiągnął KM 6 polegający n...

 • Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na dobudowę II jezdni S17 i przystąpił do realizacji robót w km 2+425 – 7+825...

 • Trwają przeglądy techniczne wykonanych robót dla zadania podstawowego...

 • Roboty dla zadania podstawowego zostały zakończone; Trwają roboty przygotowawcze i zabezpieczające związane z dobudową II jezdni; Wykonawca jest w tra...

 • W lipcu realizowano roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj; oznakowania pionowe, poziome oraz bariery energochłonne; Tr...

 • 30.06. PSP (Państwowa Straż Pożarna) przeprowadziła ćwiczenia ratownicze; Trwają odbiory przez Nadzór Budowlany poszczególnych odc. TZ wraz z obiektam...

 • Odbywają się odbiory obiektów inżynierskich w celu oddania ich do użytkowania; Trwają roboty wykończeniowe na obiekcie WD-9...

 • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11 na obiekcie ED-3 Trwają prace na obiekcie WD-9...

 • 15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe...

 • Trwa okres zimowy na budowie. Wykonawca w lutym nie wykonywał żadnych robót stałych w branży drogowej. Jedynie porządkował plac budowy we własnym zakr...

 • Okres zimowy na budowie od 15.12.2020 do 15.03.2021....

 • Wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) na DK 17 od str. Zamościa; Ułożenie warstw bitumicznych na ED-3, w tym warstwa ściera...

 • Rozbiórka istniejącej nawierzchni DK17 od strony Bełżca; Podbudowa AC22P – km 0+000 do 0+200; Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczn...

 • W dniu 29.10.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.04.01.00-00-0016/20-00 dla projektu pn. „Budowa Obwodnicy Tomaszowa Lubelsk...

 • w dniu 23.09.2020 został zawarty Aneks nr 3 do Zamówienia podstawowego polegający na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskaniu wszelk...