AKTUALNOŚCI

Zbiór najnowszych informacji o budowie odcinka

 • Wykonawca dnia 24.07.2023r. uzyskał Decyzję Pozwolenia na Użytkowanie nr ZBS-XIX.771.1.14.2023 dla drogi ekspresowej S17 w zakresie jezdni lewej na od...

 • Roboty drogowe: Rozbiórka przejazdów  awaryjnych w km 2+400 i 7+800; Wykonanie drenażu drogowego, ścieku trójkątnego i barier drogowych; Wykonanie ozn...

 • Roboty drogowe: prace wykończeniowe i porządkowe, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie poboczy, prace wykończeniowe przy ogrodzeniu drogowy...

 • Roboty drogowe: ułożenie warstwy ścieralnej SMA, wiążącej AC16W, podbudowy AC22P, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, montaż...

 • Roboty drogowe: wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, wdrażanie TOR przy SZR, humusowanie terenów płaskich i skarp, przełożenie desek barier d...

 • Roboty drogowe: Wykonanie nawierzchni pasów technologicznych, profilowanie terenów płaskich, humusowanie terenów płaskich i skarp, wykonanie utwardzon...

 • Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wdrażanie TOR przy montażu fundamentów pod SZR Humusowanie terenów płaskich i skarp Wykop rowów Wykonywanie ...

 • Wykonywanie profilowania terenów płaskich Wykonywanie konstrukcji pod znaki VMSC System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadan...

 • Wykonywanie humusowania i profilowania terenów płaskich Wykonywanie barier drogowych Na obiekcie ED3a wykonywano montaż krawężników i deski gzymsowej ...

 • Wykonywanie fundamentów pod znaki VMSA System Zarządzania Ruchem (SZR) –  zakres robót obejmuje całość zadania; Zakończono demontaż podparcia ED...

 • Kontynuacja robót na obiekcie ED-3A; Wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowanie SK-6 i SK-7; Rozpoczęcie wykonywania oznakowania poziomego na...

 • Sprężenie obiektu ED-3A – Etap II...

 • Betonowanie ustroju nośnego – Etap II obiektu ED-3A...

 • Wykonano odcinki próbne warstwy ścieralnej SMA8, SMA 11; Wykonano sprężenie ustroju nośnego na ED-3A dla Etapu I...

 • Zabetonowanie płyty ustroju nośnego dla Estakady ED-3A W branży drogowej realizowano warstwy konstrukcyjne na TZ S17 tj. układanie warstwy podbudowy z...

 • Zakończenie szalowania i zbrojenia ustroju nośnego estakady ED-3A...

 • Realizacja obiektu ED-3A; Na trasie głównej wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm...

 • Nastąpiła zmiana Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DP3521L ( pod obiektem ED-3A) Trwa kontynuacja robót zbrojarsko, ciesielskie na obiekcie ED-3A...

 • 15 marca zakończył się okres zimowy na budowie 16 marca Wykonawca rozpoczął roboty drogowe, mostowe oraz branżowe...

 • Trwa okres zimowy na budowie....

 • Okres zimowy na budowie od 15.12.2021 do 15.03.2022...

 • od 15.12.2021r. rozpoczął się okres zimowy na budowie 23.12.2021r. zostało wystawione Świadectwo Przejęcia części robót dla zadania podstawowego W gru...

 • 29.11.2021r. została oddana do użytkowania trasa zasadnicza S17 na przejściowej organizacji ruchu; W  listopadzie Wykonawca osiągnął KM 6 polegający n...

 • Wykonawca uzyskał zamienne pozwolenie na dobudowę II jezdni S17 i przystąpił do realizacji robót w km 2+425 – 7+825...

 • Trwają przeglądy techniczne wykonanych robót dla zadania podstawowego...

 • Roboty dla zadania podstawowego zostały zakończone; Trwają roboty przygotowawcze i zabezpieczające związane z dobudową II jezdni; Wykonawca jest w tra...

 • W lipcu realizowano roboty związane z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj; oznakowania pionowe, poziome oraz bariery energochłonne; Tr...

 • 30.06. PSP (Państwowa Straż Pożarna) przeprowadziła ćwiczenia ratownicze; Trwają odbiory przez Nadzór Budowlany poszczególnych odc. TZ wraz z obiektam...

 • Odbywają się odbiory obiektów inżynierskich w celu oddania ich do użytkowania; Trwają roboty wykończeniowe na obiekcie WD-9...

 • Ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11 na obiekcie ED-3 Trwają prace na obiekcie WD-9...