ZAAWANSOWANIE MOSTOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

WRZESIEŃ 2020
l.p. obiekt Rodzaj  prac wykonanych w okresie sprawozdawczym j.m Planowane
1 MD-1
w km 0+122
Wykonanie pali fundamentowych m 144,00
2 ED-3
w km 4+070
Zbrojenie ustroju nośnego ETAP II do 100% kg 80042,40
Montaż lin sprężających w osłonkach kpl 1,00
Beton UN etap II m3 1629,92
Montaż urządzenia dylatacyjnego przy P1 m 12,22
Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego płyty przejściowej P1 m3 14,91
Zbrojenie płyty przejściowej P1 kg 2095,40
Beton płyty przejścioweij P1 m3 4,71
3 WD-7
w km 7+991
Warstwa ścieralna z SMA na jezdni prawej m2 0,00
4 WD-8 w km 8+442,51 Ustawienie krawężnika betonowego zanikającego do 100% m 6,00
Wykonanie zbrojenia podwalin pod umocnienie skarp pod obiektem kg 933,50
Beton podwalin pod umocnienie skarp pod obiektem m3 19,67
Warstwa ścieralna z AC m2 0,00
5 WD-9 w km 8+760,98 Wykonanie pali fundamentowych do 100% m 1026,00
6 Przep. PD-1.1 chodnik S-17 0+134 Wykonanie wykopu i ławy pod przepust kpl 1,00
Montaż rury kpl 1,00
Zasypka przepustu kpl 1,00
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 1,00
7 Przep. P-1
w km 1+260
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 0,00
8 Przep. PZM-2
w km 1+452
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 0,00
9 Przep. P-3
w km 1+600
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kpl 0,00
10 Przep. PZM-6
w km 3+730
Umocnienie wlotu przepustu kpl 0,00
SIERPIEŃ 2020
l.p. Ilości wykonanych robót w okresie sprawozdawczym miesiącu sierpniu ilość j.m
1 WD-2 w km 1+803,98 Wykonanie hydrofobizacji 1569,61 m2
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki 18,84 m2
2 ED-3 w km 4+070 Rusztowanie i deskowane ustroju nośnego ETAP II do 100% 1,00 kpl
Zbrojenie ustroju nośnego ETAP II – 60% 120063,60 kg
3 WD-5 w km 5+740,17 Wykonanie hydrofobizacji 585,39 m2
Wykonanie powłoki odpornej na chlorki 15,07 m2
4 WD-6A w km 6+196 Montaż barier mostowych 38,00 m
5 WD-7 w km 7+991 Umocnienie stożków za pomocą mat polimerowych z humusowaniem 438,85 m2
Wykonanie nawierzchni z kostki – 50% 18,15 m2
6 WD-8 w km 8+442,51 Żywice na kapach do 100% 324,97 m2
Ułożenie krawęznika granitowego na długości skrzydełek 31,70 m
Wykonanie nawierzchni z kostki 24,16 m2
Montaż barier mostowych 285,70 m
7 Przep. P-8.1 DD10.1w km 0+423.52 Wykonanie wykopu i ławy pod przepust 1,00 kpl
Montaż rury 1,00 kpl
Zasypka przepustu 1,00 kpl
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu za pomocą koszy gabionowych 1,00 kpl
LIPIEC 2020
l.p. Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu lipcu ilość j.m
1 WD-2 w km 1+803,98 Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 112,00 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego 380,03 m2
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 328,79 m2
Wykonanie instalacji  z rur HDPE 140,00 m
Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi 24,99 m
Wykonanie umocnienia skarp stożków do 100% 220,99 m2
Montaż barier mostowych 129,68 m
Montaż punktów pomiarowych 23,00 szt.
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego 1,00 szt.

 

2 ED-3 w km 4+070 Beton ścianki zaplecznej P1 17,49 m3
Rusztowanie i deskowane ustroju nośnego ETAP II – 70%  0,70 Kpl.

 

 

 

3 WD-5 w km 5+740,17 Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 141,00 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego 340,05 m2
Wykonanie przykrawężnikowych ścieków granitowych 22,00 m
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 294,00 m2
Wykonanie instalacji  z rur HDPE 123,00 m
Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi 24,66 m
Wykonanie umocnienia skarp stożków przyczółków matami polimerowymi z humusowaniem i obsianiem trawą 451,48 m2
Montaż barier mostowych 129,90 m
Ustawienie krawężników z betonu 24,00 m
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 36,54 m2
Montaż punktów pomiarowych 27,00 szt.
Wykonanie próbnego obciążenia obiektu mostowego

 

 

1,00 szt.

 

4 WD-6A w km 6+196 Żywice na gzymsach, strona lewa- 50% 6,95 m2
Montaż słupków osłon przeciwolśnieniowych 6,00 szt.
Montaż schodów skarpowych 11,03 m

 

 

5 WD-7 w km 7+991 Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 104,56 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego 527,56 m2
Montaż barier mostowych 166,00 m
Montaż słupków osłon przeciwolśnieniowych 48,00 szt.
Wykonanie instalacji  z rur HDPE 101,00 m
Montaż drenów z elementów prefabrykowanych 104,56 m
Montaż schodów skarpowych

 

 

43,81 m

 

6 WD-8 w km 8+442,51 Żywice na kapach – 50% 324,97 m2
Montaż drenów z elementów prefabrykowanych         208,80 m
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego (bez przeciwspadków)         682,80 m2
Wykonanie przykrawężnikowych ścieków granitowych 36,00 m
Wykonanie instalacji  z rur HDPE         238,60 m
Beton kap typu C           11,26 m3
CZERWIEC 2020
MAJ 2020

l.p.

Roboty wykonane prac w miesiącu maju

ilość

j.m

1

WD-2 w km 1+803,98

Ustawienie krawężników kamiennych na długości skrzydełek

43,80

m

Beton kapy chodnikowej „B”

7,64

m3

Zbrojenie podwalin pod stożki

1013,60

kg

Beton podwaliny pod stożki S3, S4

11,00

m3

Izolacja gruba płyt przejściowych i ścianek zaplecznych

46,68

m2

Izolacja cienka płyt przejściowych

131,97

m2

2

ED-3 w km 4+070

Beton ustroju nośnego ETAP I

1316,88

m3

 

 

3

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka korpusów do 100%

295,92

m3

Beton ścianek zaplecznych P1, P3

20,60

m3

Montaż urządzeń dylatacyjnych

22,58

m

Izolacja gruba pod kapami, na płyta przejściowych i ściankach zaplecznych

437,64

m2

Beton niekonstrukcyjny pły przejściowych

9,20

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

3965,00

kg

Beton płyt przejściowych

27,90

m3

4

WD-6A w km 6+196

Montaż desek gzymsowych strona lewa

11,20

m

Beton belek gzymsowych i fundamentów pod bariery

27,28

m3

Izolacja gruba płyty pomostu

186,56

m2

Zbrojenie warstwy ochronnej izolacji

1393,69

kg

Beton warstwy ochronnej izolacji

10,58

m3

5

WD-7 w km 7+991

Ustawienie krawężników betonowych zanikających

54,60

m

 

 

6

WD-8 w km 8+442,51

Montaż kotew kap – 20%    
Izolacja gruba pod kapami, na płyta przejściowych i ściankach zaplecznych    
Montaż desek gzymsowych – 20%    
KWIECIEŃ 2020

1

WD-2 w km 1+803,98

Montaż urządzeń dylatacyjnych

27,14

mb

Beton nisz dylatacyjnych

4,80

m3

Izolacja gruba pod kapami

1,00

kpl

2

ED-3 w km 4+070

Montaż łożysk – oś 1, 2, 3

6,00

szt

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

156,30

m3

Deskowanie ustroju nośnego etap I do 70 %

1,00

kpl

Zbrojenie ustroju nośnego etap I – 45%

90047,70

kg

3

WD-4A w km
5+486

Izolacja cienka płyt przejściowych

48,24

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

4

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

719,44

m3

Deskowanie ustroju nośnego do 100%

1,00

kpl

5

WD-7 w km 7+991

Montaż urządzeń dylatacyjnych

56,60

mb

Beton nisz dylatacyjnych

10,64

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

12532,00

kg

Beton płyt przejściowych

87,62

m3

Izolacja gruba pod kapami, na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych

1,00

kpl

Izolacja cienka płyt przejściowych

297,61

m2

6

WD-8 w km 8+442,51

Sprężenie ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

12852,00

kg

Iniekcja kanałów kablowych – oba kierunki

1,00

kpl

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

1228,28

m3

7

PZM-9 w km 5+145

Izolacja cienka płyt przejściowych

46,20

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

MARZEC 2020

1

WD-2 w km 1+803,98

Montaż urządzeń dylatacyjnych

27,14

mb

Beton nisz dylatacyjnych

4,80

m3

Izolacja gruba pod kapami

1,00

kpl

2

ED-3 w km 4+070

Montaż łożysk – oś 1, 2, 3

6,00

szt

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

156,30

m3

Deskowanie ustroju nośnego etap I do 70 %

1,00

kpl

Zbrojenie ustroju nośnego etap I – 45%

90047,70

kg

3

WD-4A w km
5+486

Izolacja cienka płyt przejściowych

48,24

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

4

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

719,44

m3

Deskowanie ustroju nośnego do 100%

1,00

kpl

5

WD-7 w km 7+991

Montaż urządzeń dylatacyjnych

56,60

mb

Beton nisz dylatacyjnych

10,64

m3

Zbrojenie płyt przejściowych

12532,00

kg

Beton płyt przejściowych

87,62

m3

Izolacja gruba pod kapami, na ściankach zaplecznych i płytach przejściowych

1,00

kpl

Izolacja cienka płyt przejściowych

297,61

m2

6

WD-8 w km 8+442,51

Sprężenie ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

12852,00

kg

Iniekcja kanałów kablowych – oba kierunki

1,00

kpl

Zasypka przyczółków i stożków do 80%

1228,28

m3

7

PZM-9 w km 5+145

Izolacja cienka płyt przejściowych

46,20

m2

Izolacja gruba

1,00

kpl

LUTY 2020

1

WD-2 w km 1+803,98 Zasypka przyczółków i stożków do 100 %

Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

2659,08 m3

11,86 m3

2

ED – 3 w km 4+070 Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków i stożków do 70 %

Beton ciosów podłożyskowych w osiach 1,2 3

Deskowanie i rusztowanie UN – przęsło 1

33,20 mb

1094,10 m3

1,49 m3

1 kpl

3

WD-5 w km 5+740,17

Zasypka przyczółków i stożków do 50%

1199,06 m3

4

WD-7 w km 7+991 Zasypka przyczółków i stożków – do 100%

Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

407,39 m3

29,20 m3

5

WD-8 w km 8+442,51 Beton ustroju nośnego – kierunek Tomaszów

326,68 m3

STYCZEŃ 2020

1

WD-2 w km 1+803,98 Beton ustroju nośnego wraz z poprzecznicami – etap II

Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków i stożków – 30%

179,24

51,78

797,72

2

WD-5 w km 5+740,17

Beton skrzydeł SK3, SK4

Montaż łożysk garnkowych

Drenaż za przyczółkiem

77,95

6,00

46,80

3

WD-6A w km 6+196 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

Zbrojenie płyt przejściowych

Beton płyt przejściowych

9,83

4046,00

26,00

4

WD-7 w km 7+991 Zasypka przyczółków i stożków – do 90%

3666,55

5

WD-8 w km 8+442,51 Sprężenie ustroju nośnego – Ł4 kierunek Zamość

Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego – Ł1 kierunek Tomaszów

Drenaż za przyczółkiem

25704,00

47395,00

62,18

6

P-PZM-8 w km 4+475 Zasypka przepustu do 100%

289,22

GRUDZIEŃ 2019

1

WD-2 w km 1+803,98 Beton poprzecznic skrajnych – I etap

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Zbrojenie skrzydeł

Beton skrzydeł

Montaż belek prefabrykowanych T21

Zbrojenie ustroju nośnego wraz z poprzecznicami – II etap

2

ED-3 w km 4+070 Beton skrzydeł SK3, SK4

3

WD-4A w km 5+486 Beton niekonstrukcyjny płyt przejściowych

Zbrojenie płyt przejściowych

Beton płyt przejściowych

4

WD-5 w km 5+740,17 Zbrojenie skrzydeł

Beton skrzydeł SK1, SK2

Beton ciosów podłożyskowych

5

WD-6A w km 6+196 Zasypka ścian obiektu do 100%

6

WD-7 w km 7+991 Drenaż za przyczółkiem

Zasypka przyczółków – 40%

7

WD-8 w km 8+442,51 Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego – kierunek Zamość

Montaż kabli sprężających i zakotwień

Beton ustroju nośnego

LISTOPAD 2019

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1

WD-2 w km 1+803,98montaż łożysk elastomerowych

beton korpusów P1, P3
zbrojenie poprzecznic – etap I
beton poprzecznicy środkowej – etap I
montaż łożysk elastomerowych

2

ED-3 w km 4+070

zbrojenie i beton podpór P1, P2, P3, P4, P5, P6
zbrojenie skrzydeł SK1, SK2, SK3, SK4
beton skrzydeł SK1, SK2

3

WD-4A w km 5+486

beton płyty zespalającej
wykonanie izolacji cienkiej (bez płyt przejściowych)
zasypka przepustu do 100%

4

WD-5 w km 5+740,17

zbrojenie i beton korpusów (beton bez ścianek zaplecznych)

5

WD-6A w km 6+196

beton skrzydełek A, B
wykonanie drenażu zasypki
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)

6

WD-7 w km 7+991

zbrojenie i beton monolitycznej części ustroju nośnego
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)

7

WD-8 w km 8+442,51

zbrojenie i beton skrzydeł SK3, SK4
montaż łożysk garnkowych

8

PZM-9 w km 5+145

zbrojenie i beton płyty zespalającej oraz płyt przejściowych
izolacja cienka (bez płyt przejściowych)
zasypka przepustu do 100%
PAŹDZIERNIK 2019

l.p.

Opis wykonywanych prac w raportowanym miesiącu

1

WD-2 w km 1+803,98

beton niekonstrukcyjny fundamentu P3
zbrojenie ław fundamentowych P2,P3
beton ław fundamentowych P1, P2, P3
zbrojenie korpusuj P1
zbrojenie i beton filarów

2

ED-3 w km 4+070

wykopy fundamentowe P3, P4, P5, P6
beton niekonstrukcyjny fundamentów P2, P3, P4, P5, P6
zbrojenie i beton ław funadmentowych P1, P2, P3, P4, P5, P6

3

WD-4A w km 5+486

beton skrzydełek

4

WD-5 w km 5+740,17

zbrojenie i beton ław funadmentowych P1, P2, P3
zbrojenie i beton filarów

5

WD-6A w km 6+196

zbrojenie ścian i rygla do 100%
beton ścian i rygla
wykonanie zbrojenia skrzydełek
beton skrzydełek C,D

6

WD-7 w km 7+991

wykonanie zbrojenia oraz betonu ścianki zaplecznej P1 JL i ciosów
wykonanie zbrojenia oraz betonu skrzydeł SK1, SK2, SK3
montaż łożysk elastomerowych
zbrojenie i beton 1 etapu poprzecznic
montaż belek prefabrykwanych typu T

7

WD-8 w km 8+442,51

zbrojenie i beton korpusu P3
* bez ścianki zaplecznej i ciosów
zbrojenie i beton skrzydeł SK1, SK2

8

PZM-9 w km 5+145

zbrojenie i beton wlotu i wylotu
WRZESIEŃ 2019

1

PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)

2

PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%

3

PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%

4

P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu

5

P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe

6

P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%

7

WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów

8

WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka

9

WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów

10

WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
SIERPIEŃ 2019
1 PZM-2w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6Aw km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
LIPIEC 2019
1 PZM-2 w km 1+452 podłoże pod przepust (ława + wykop)
2 PZM-5 w km 3+000 zasypka przepustu do 100%
3 PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu do 100%
4 P+PZM-8 w km 4+475 montaż przepustu
zasypka przepustu
5 P-8.2 w km 4+489,37 podłoże pod przepust (ława + rura)
montaż przepustu
zasypka przepustu
kosze gabionowe
6 P-11 w km 8+067 zasypka przepustu do 100%
7 WD-5 w km 5+740,17 wykonanie kolumn DSM
wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
8 WD-6A w km 6+196 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów pod płytę denną i skrzydełka
9 WD-7 w km 7+991 wykopy fundamentowe
beton niekonstrukcyjny fundamentów
10 WD-8 w km 8+442,51 wykopy fundamentowe w gruncie skalistym
beton niekonstrukcyjny fundamentów
CZERWIEC 2019
1. P+PZM-4 w km 2+209 zasypka przepustu do 100%
2. PZM-5 w km 3+000 ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
3. PZM-6 w km 3+730 zasypka przepustu
4. P-7 w km 4+245 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
5. P+PZM-8 w km 4+475 odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów
wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
6. P-12 w km 8+683 wykop pod przepust
ława fundamentowa przepustu
montaż przepustu
zasypka przepustu
7. WD-5 w km 5+740,17 wykonanie platformy roboczej pod kolumny DSM
MAJ 2019
 • P+PZM-4 w km 2+209
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
  – zasypka przepustu 0,6 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-5 w km 3+000
  – wykop pod przepust 0,3 kpl
 •  PZM-6 w km 3+730
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 1 kpl
  – montaż przepustu 1 kpl
 •  P-7 w km 4+245
  – wykop pod przepust 1 kpl
  – ława fundamentowa przepustu 0,5 kpl
  – odwodnienie wykopu za pom. igłofiltrów
 •  PZM-10 w km 7+500
  – zasypka przepustu 0,7 kpl
 •  P-11 w km 8+067
  – zasypka przepustu 0,4 kp
MARZEC 2019
 • Wykonanie przepustu P-11.1
 • Wykonanie przepustu P-11.2
 • Wykonanie przepustu DD12.11
 • Wykonanie ławy fundamentowej przepustu P-11
 • Montaż przepustu P-11
 • Wykonanie jednej warstwy zasypki P-11
LUTY 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

STYCZEŃ 2019

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

GRUDZIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

LISTOPAD 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

PAŹDZIERNIK 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono Robót.