ZAAWANSOWANIE DROGOWE

Kliknij nazwę danego okresu aby zobaczyć jakie prace zostały wykonane.

MAJ 2019

1. Odhumusowanie: TG

– km 1+550- 1+650
– km 1+710- 1+750
– km 1+820 – 1+940
– km 3+000 – 3+330
– km 3+400 – 3+750
– km 3+750 – 3+850
– km 5+800 – 5+950
– km 6+070 – 6+350
– km 7+400 – 8+000
– od WD9 do km 8+810
– km 8+900 – 9+000

2. Wykonanie warstwy zabezpieczającej nasypu:
– TG od WD7 do km 8+080
– W1 łącznice L2, L3

3. Wykonanie WUP C0,4/0,5
– TG km 7+200 – 7+400

4. Roboty przygotowawcze: droga powiatowa 3543 L

5. Profilowanie podłoża pod nasyp: TG km 7+400 – 7+500

6. Przygotowywanie i profilowanie podłoża KRZ: TG

– km 7+000 – 7+400
– km 7+500 – 7+600

7. Wykonywanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2: DD 6.7 2472 m2

8. Wykonywanie nasypów: TG
– od WD7 do km 8+080
– km 6+150 do WD6
– km 7+400 – 7+500
– km 8+080 – 8+200

9. Wykonywanie wykopów: TG
– km 2+350 – 2+475
– km 7+200 – 7+400
– km 7+600 – 7+900

10. Wykonywanie przepustów: DD 8.1 PØ80 w km 0+0+050

11. Ulepszanie podłoża pod nasyp: TG km 3+730 – 3+900

12. Wymiana gruntu TG
– km 5+600-5+675
– km 5+400 – 5+450

13. Profilowanie skarp TG km 8+300

14. Naprawa wypłukań po deszczu

15. Wykonywanie profilowania skarp TG km 8+300

16. Roboty związane z zabezpieczeniem i odwodnieniem terenu budowy

MARZEC 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Prace związane z przebudową rowu melioracyjnego A i C.
 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 km 0+000-0+250.
 • Wykonanie odwodnienia DT w śladzie PT L-2.
 • Wykonanie odwodnienia DT w km 2+000-5+600.
 • Ulepszenie podłoża DT przez stabilizację gruntu spoiwami w śladzie L8, L15 oraz DD15, DD14c
 • Wymiana gruntu w śladzie PT L2 km 0+000-0+120
 • Przygotowanie PT w śladzie L-9 km 0+000-0+500

Trasa główna

 • Makroniwelacja od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w km 4+650-4+725 (poletko próbne)
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów
 • Prace przygotowawcze związane ze wzmocnieniem podłoża kolumnami w km 4+500-4+650 – wykonanie platformy roboczej
 • Wymiana gruntu w km 4+355-4+650
LUTY 2019

Drogi dojazdowe, pasy technologiczne, drogi technologiczne

 • Wymiana gruntu DT w śladzie DD 10.1 w km 0+-000 – 1 +075,99
 • Ulepszenie podłoża DT poprzez stabilizację gruntu spoiwem:
  • w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99 (45%)
 • Odhumusowanie terenu pod DT w śladzie PT L2 od km 0+000 do km 0+294,78
 • Wykonanie rowów wzdłuż dróg technologicznych celem odwodnienia terenu i odprowadzeniem wody do odbiorników naturalnych.

Trasa główna

 • Makroniwelacja w ciągu głównym od km 5+975 do km 6+075
 • Wymiana gruntu w ciągu głównym km 4+650 – 4+725 (poletko próbne),
 • Ustawienie siatki w postaci tymczasowych płotów dla płazów.
STYCZEŃ 2019

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie  DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wymiana gruntu:

 • DD 10.1 w km 0+000 – 1+075,99

Wykonanie platformy roboczej pod palownicę w km 4+500- 4+650

Wprowadzenie TOR w zakresie dróg powiatowych DP3521L oraz DP3543L

GRUDZIEŃ 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.1 od km 0+000 do km 1+075,99

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • DT w śladzie DD 10.3 od km 0+000 do km 0+434,21

Ulepszenie podłoża poprzez stabilizację spoiwami

 • DT w śladzie DD  10.3 od km 0+000 do km 0+434,21
 • DT w śladzie PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
LISTOPAD 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • PT L-9 od km 0+000 do km 0+696

 

Wykonanie dróg technologicznych w śladzie:

 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • PT L-8 od km 0+000 do km 0+451,17
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+303,35
 • DD-15 od km 0+000 do km 0+300

Wykonanie drogi technologicznej przy obiekcie WD-5 na potrzeby realizacji kontraktu.

Montaż wagi najazdowej w rejonie węzła W-1 Tomaszów Lubelski-Północ.

Transport elementów wytwórni mas bitumicznych na wynajęty teren.

PAŹDZIERNIK 2018

Odhumusowanie terenu pod drogi technologiczne w śladzie:

 • DD 6.1 od km 0+000 do km 0+450
 • DD-10,3 od km 0+000 dom km 0+200
 • PT L-6 od km 0+000 do km 0+705,32
 • PT L-5 od km 0+000 do km 0+422
 • PT L-7 od km 0+000 do km 0+414,88
 • DD-14c od km 0+000 do km 0+300

Zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia robót.

WRZESIEŃ 2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca zakończył roboty związane z wycinką drzew i krzewów w rejonie drogi wojewódzkiej DW850 oraz drogi krajowej DK17. Teren po wycince został uporządkowany a drewno zwiezione na tymczasowe składowisko zlokalizowane w granicach pasa drogowego przy węźle W2.