Zostały wprowadzone kolejne Tymczasowe Organizacje Ruchu na DP3542L. Wykonawca przystąpił do rozbiórki nasypów przeciążeniowych. Rada Budowy odbyła się 11.03.2020 r w biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy, w spotkaniu uczestniczył Zamawiający, Wykonawca i Konsultant....

Wykonawca mimo okresu zimowego prowadził roboty na budowie. Rada Budowy odbyła się 12.02.2020 r. w biurze Inżyniera Kontraktu. W spotkaniu uczestniczył Wykonawca, Zamawiający i Konsultant....

W styczniu Rada Budowy odbyła się 15.01.2020 r w Biurze Inżyniera Kontraktu. Omówione zostały bieżące sprawy....

W grudniu Rada Budowy odbyła się 11.12.2019 w Biurze Inżyniera Kontraktu, omówiono bieżące sprawy. Pod koniec listopada został osiągnięty II Kamień Milowy przewidziany w Kontrakcie na 15.04.2020 r., świadczy to o 30% zaawansowaniu Robót na budowie. Rozpoczęto realizację ustrojów nośnych na obiektach WD2, WD7 i WD8. Na...

W miesiącu sprawozdawczym Rada Budowy odbyła się 13.11.2019 r w Biurze Inżyniera Kontraktu z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego, omówione zostały bieżące sprawy Kontraktu....

„ Rada Budowy odbyła się 16.10.2019 r w biurze Inżyniera zostały omówione bieżące sprawy Kontraktu. W październiku rozpoczęto prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, układanie warstwy podbudowy zasadniczej AC22P oraz układanie warstwy wiążącej AC16W. Wykonane zostały nasypy przeciążeniowe na trasie zasadniczej.”...

Rada Budowy odbyła się 18.09.2019 r w biurze Inżyniera Kontraktu – omówienie bieżących spraw. We wrześniu zakończyło się wbijanie pali prefabrykowanych na obiektach WD-2 i ED-3. Badania archeologiczne zostały ukończone w terminie. Wcześniej zamknięty odcinek pod badania został ponownie przekazany Wykonawcy. Postęp robót drogowych był zadowalający. Zakończone zostały wszystkie...

Sierpień 2019: Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwają prace archeologiczne, odkryto kilkadziesiąt obiektów osadowych na dwóch (z pięciu) arowych pasach wykopu. Zdecydowaną większość materiałów datowano na okres wczesnośredniowieczny (VIII-XIII w.). Zapewne też z tego okresu pochodzi...

Trwa wbijanie pali prefabrykowanych na węźle Tomaszów – Północ. Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych (fundamenty, podbudowy). Trwają prace archeologiczne, odkryto kilkadziesiąt obiektów osadowych na dwóch (z pięciu) arowych pasach wykopu. Zdecydowaną większość materiałów datowano na okres wczesnośredniowieczny (VIII-XIII w.). Zapewne też z tego okresu pochodzi większość...

Realizowane są elementy konstrukcyjne obiektów mostowych ( ławy fundamentowe). Podczas nadzoru archeologicznego na odcinku 8+500 -8+700 zarejestrowano obiekty archeologiczne, a w kilku z nich znaleziono zabytki w postaci odłamków naczyń glinianych. Na w/w odcinku zostały wstrzymane prace ziemne ...